J. KatelėKUNIGO ŠVIETĖJO JONO KATELĖS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
lt en

header

fotolia
Apie fondą

Naujienos

Fondo įstatai

Kunigo Jono Katelės biografija

Kunigo Jono Katelės švietėjiška veikla

Panemunėlio seniūnija

Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia

Nuotraukų ir video galerija

Padėkos

Kontaktai


Fondo įstataiI. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondas (toliau vadinamas “Fondas”) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai tikslai labdaros ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos bei kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažintose srityse. Fondo teisinė forma – labdaros ir paramos Fondas. Pavadinimas – Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondas.
2. Fondas veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Labdaros ir paramos įstatymą, Labdaros ir paramos fondų įstatymą bei kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savo įstatus.
3. Fondas privalo turėti bent vieną sąskaitą banke.
4. Fondo veiklos trukmė neribota.
5. Fondo finansiniai metai – kalendoriniai metai.II. FONDO TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS

6. Fondo tikslai:
6.1. šelpti ir teikti nemokamą pagalbą neįgaliesiems, ligoniams, vienišiems nedarbingiems asmenims, našlaičiams arba vaikams, likusiems be tėvų globos arba netekusiems vieno iš tėvų, daugiavaikėms ir mažai aprūpintoms šeimoms, bedarbiams, asmenims, kurių gaunamos pajamos negali užtikrinti minimalaus gyvenimo lygio; būti paramos gavėju ir teikėju;
6.2. remti socialines, ekonomines programas, formuojant organizacines priemones, prielaidas, tradicijas, pilietines iniciatyvas neįgaliems asmenims būti aktyviais savo socialinės integracijos problemų sprendimo dalyviais;
6.3. remti neįgalius asmenis, naudojantis jų turimomis fizinės, intelektualinės, organizacinės veiklos galimybėmis, profesinėmis ir kitomis priemonėmis, rengiant arba (ir) realizuojant verslo bei kitus sumanymus, idėjas įgyvendinančius projektus;
6.4. teikti labdarą ir paramą asmenims, nukentėjusiems nuo karo ir gaivalinių nelaimių, ekologinių katastrofų, užkrečiamų ligų epidemijų, padėti likviduoti tų nelaimių, katastrofų, ir epidemijų padarinius;
6.5. padėti įsidarbinti, perkvalifikuojant darbo netekusius asmenis;
6.6. remti mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos plėtojimo programas;
6.7. remti aplinkos apsaugos ir aplinkos tvarkymo darbų programas;
6.8. remti istorijos, gamtos, architektūros, kultūros vertybių apsaugos, įamžinimo bei restauravimo darbų programas;
6.9. remti kitą socialiai naudingą veiklą bei Vyriausybės skelbiamas socialines programas;
6.10. remti kaimo, miestelių bei regionų plėtros projektus ir programas;
6.11. remti kitus visuomenei naudingus projektus ir programas
6.12. tirti ir aiškintis labdaros ir paramos poreikius, padėti juos spręsti;
6.13. teikti labdarą ir paramą Lietuvoje ir užsienyje įstatymų ir aktų nustatyta tvarka;
7. Veiklos sritys bei rūšys:
7.1.58.11 knygų leidyba;
7.2.58.13 laikraščių leidyba;
7.3.58.14 žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
7.4.58.19 kita leidyba;
7.5.88.9. Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla;
7.6.88.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
7.7.88.91 Vaikų dienos priežiūros veikla;
7.8.90.03 Meninė kūryba;
7.9.91.03 Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas;
7.10 kita Lietuvos Respublikos teisės aktais nedraudžiama veikla.© 2018 Visos teisės saugomos Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo