J. KatelėKUNIGO ŠVIETĖJO JONO KATELĖS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
lt en

header

fotolia
Apie fondą

Naujienos

Fondo įstatai

Kunigo Jono Katelės biografija

Kunigo Jono Katelės švietėjiška veikla

Panemunėlio seniūnija

Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia

Nuotraukų ir video galerija

Padėkos

Kontaktai


Apie fondą


Kunigo švietėjo labdaros ir paramos fondas, įkurtas 2011 m. birželio 23 d., vadovaudamasis fondo įstatais, siekia puoselėti kunigo Jono Katelės atminimą, priminti jo nuveiktus darbus vardan Panemunėlio parapijos gyventojų švietimo, knygniašystės tinklo sukūrimo bei nelegalių lietuviškų mokyklų steigimo, lietuvybės skatinimo ir kultūrinio gyvenimo kūrimo, blaivybės puoselėjimo, vargingiems parapijiečiams suteikiant ir parodant kitokį gyvenimo būdą, diegiant dvasines ir kultūrines gaires. Taip pat šiais, kupinais materializmo bei skepticizmo laikais, budinti tautą ir skatinti jaunimą diegti ir puoselėti dvasines vertybes. Šiuo metu vienas pagrindinių fondo prioritetų yra vykdomas projektas – „ Panemunėlio miestelio tradicinių amatų centro įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Projekte numatyta restauruoti ir sutvarkyti 1883 m. pastatytą senąją kleboniją ir naujai įrengtą pastatą pritaikyti Panemunėlio bendruomenės poreikiams: įrengti Kunigo švietėjo Jono Katelės muziejų, tradicinių amatų centrą, mokymo klases, pritaikytas edukacinei veiklai.


Fondo tikslai

1. Šelpti ir teikti nemokamą pagalbą neįgaliesiems, ligoniams, vienišiems nedarbingiems asmenims, našlaičiams arba vaikams, likusiems be tėvų globos arba netekusiems vieno iš tėvų, daugiavaikėms ir mažai aprūpintoms šeimoms, bedarbiams, asmenims, kurių gaunamos pajamos negali užtikrinti minimalaus gyvenimo lygio; būti paramos gavėju ir teikėju.
2. Remti socialines, ekonomines programas, formuojant organizacines priemones, prielaidas, tradicijas, pilietines iniciatyvas neįgaliems asmenims būti aktyviais savo socialinės integracijos problemų sprendimo dalyviais.
3. Remti neįgalius asmenis, naudojantis jų turimomis fizinės, intelektualinės, organizacinės veiklos galimybėmis, profesinėmis ir kitomis priemonėmis, rengiant arba (ir) realizuojant verslo bei kitus sumanymus, idėjas įgyvendinančius projektus.
4. Teikti labdarą ir paramą asmenims, nukentėjusiems nuo karo ir gaivalinių nelaimių, ekologinių katastrofų, užkrečiamų ligų epidemijų, padėti likviduoti tų nelaimių, katastrofų, ir epidemijų padarinius.
5. Padėti įsidarbinti, perkvalifikuojant darbo netekusius asmenis.
6. Remti mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos plėtojimo programas.
7. Remti aplinkos apsaugos ir aplinkos tvarkymo darbų programas.
8. Remti istorijos, gamtos, architektūros, kultūros vertybių apsaugos, įamžinimo bei restauravimo darbų programas.
9. Remti kitą socialiai naudingą veiklą bei Vyriausybės skelbiamas socialines programas.
10. Remti kaimo, miestelių bei regionų plėtros projektus ir programas.
11. Remti kitus visuomenei naudingus projektus ir programas.
12. Tirti ir aiškintis labdaros ir paramos poreikius, padėti juos spręsti.
13. Teikti labdarą ir paramą Lietuvoje ir užsienyje įstatymų ir aktų nustatyta tvarka.
© 2018 Visos teisės saugomos Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo